Autor: Sylwia Hubica

Z porodówką za pan brat. Bądź świadoma praw rodzącej kobiety – cz. I

Zbliża się termin Twojego porodu, przeczytałaś już kilka dobrych poradników, odbyłaś kurs szkoły rodzenia, odwiedziłaś szpital, w którym chcesz rodzić, zrobiłaś wyprawkę i generalnie wydaje Ci się, że wiesz już wszystko, co powinnaś... Przygotowałam dla Ciebie prawniczy ciążowy must have na okoliczność, gdyby emocje wzięły nad Tobą górę i gdybyś trafiając na izbę przyjęć zapomniała wszystko to, do czego przygotowywałaś się przez 9 miesięcy. Czytaj i bądź świadoma!

article-image
 1. Ktoś bierze za Ciebie odpowiedzialność

Przepisy prawa stanowią, że należy odnotować dzień i godzinę objęcia kobiety lub noworodka opieką i zakończenia jej sprawowania w dokumentacji medycznej, z adnotacją o świadczeniodawcy, który tę opiekę przejmuje, zawierającą jego dane, chyba że kobieta lub jej przedstawiciel ustawowy nie podjęli jeszcze decyzji w tym zakresie. Co więcej, odpowiedzialność prawną i zawodową osoby sprawującej opiekę określa ustawa o izbach lekarskich oraz ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych.

 1. Szacunek do rodzącej

Pomyślałby kto, że należy o tym pamiętać, prawda? Otóż doświadczenie pokazuje, że warto. Rodzącą traktuje się z szacunkiem oraz umożliwia się jej branie udziału w podejmowaniu świadomych decyzji związanych z porodem. Osoby sprawujące opiekę powinny umieć nawiązać dobry kontakt z rodzącą  i mieć świadomość, jak ważny jest ton rozmowy, ich postawa oraz słowa kierowane do rodzącej. 

W celu nawiązania dobrego kontaktu z rodzącą osoby sprawujące opiekę oraz inne osoby uczestniczące bezpośrednio w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w szczególności:

 • witają rodzącą osobiście, przedstawiają się i wyjaśniają swoją rolę w opiece nad nią,

 • prezentują spokojną i wzbudzającą zaufanie postawę,

 • szanują jej prywatność i poczucie intymności,

 • wspólnie czytają i omawiają plan porodu,

 • omawiają z rodzącą sposoby radzenia sobie z bólem,

 • każdorazowo uzyskują zgodę rodzącej na wykonanie wszelkich zabiegów i badań,

 • udzielają informacji na temat sposobów wzywania pomocy,

 • w sytuacji konieczności przekazania opieki nad rodzącą informują ją o tym fakcie.

Jak to egzekwować? W prosty sposób – pamiętaj, że masz prawo wyboru osoby sprawującej opiekę spośród osób uprawnionych do jej sprawowania, z uwzględnieniem zasad organizacyjnych obowiązujących w miejscu udzielania świadczenia, określonych w regulaminie organizacyjnym podmiotu wykonującego działalność leczniczą. W świetle obowiązujących przepisów prawa należy bowiem dostosować, z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych podmiotu wykonującego działalność leczniczą, opiekę nad rodzącą do jej indywidualnych potrzeb i aktualnej sytuacji zdrowotnej.

 1. Obowiązek wspierania porodu siłami natury

Na polskich porodówkach (co do zasady) istnieje obowiązek wspierania porodu siłami natury. Ingerencja w naturalny proces ciąży, porodu i laktacji wiąże się z uzasadnionym medycznie wskazaniem. Jednym z zadań osoby sprawującej nad Tobą opiekę w trakcie porodu jest prowadzenie porodu przy użyciu technik wspierających jego naturalny mechanizm.

 1. Możesz ale NIE MUSISZ wyrażać zgody na wszystko

Masz pełne prawo brać świadomy udział w podejmowaniu decyzji związanych z porodem. Personel powinien zapytać rodzącą o jej potrzeby i oczekiwania, a informacje w tym zakresie wykorzystać do wspierania i kierowania rodzącą podczas porodu. Ważne też, że osoby sprawujące opiekę każdorazowo uzyskują zgodę rodzącej na wykonanie wszelkich zabiegów i badań. Za przykład można tu podać: nacięcie krocza, podanie oksytocyny, masaż szyjki macicy, założenie tzw. balonika do pochwy, przebicie pęcherza płodowego, wkłucie do żyły obwodowej i in. Nie bój się wyrazić swojego sprzeciwu, jeśli nie chcesz, aby jakiś zabieg i ingerencja medyczna w Twój poród doszły do skutku. Jednakże pamiętaj – aby świadomie decydować o poziomie medykalizacji porodu, musisz wiedzieć na czym dany zabieg czy procedura polega. Możesz zapytać o to osoby sprawujące nad Tobą opiekę w trakcie porodu zanim podejmiesz każdą z decyzji.

 1. Możesz pić wodę

Przepisy prawa stanowią wprost - podczas porodu należy udzielać wsparcia medycznego w następujący sposób: (…) zapewnić rodzącej możliwość spożywania przejrzystych płynów, także podczas aktywnej fazy porodu.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz.U.2016.1132 t.j. z dnia 28.07.2016 r.)

Polityka prywatnościRegulamin

© Koncept Bobo 2024